مورخ:[1394-05-07 07:10:01]
»
»صورتجلسه شماره 4 مورخ 94/5/6

در خصوص برگزاری تنظیم شرایط برگزاری دوره گاز پرفشار تبادل نظر بعمل آمد.

در خصوص معرفی اساتید، شرح درس، سرفصل های دوره مرتبط، کیفیت برگزاری دوره، وجه پیشنهادی حق الزحمه اساتید و هزینه ثبت نام اعضاء تبادل نظر بعمل آمد.

پیرامون مشکلات بازرسی گاز، فاصله موجود بین سازمان نظام مهندسی و شرکت گاز، حضور کانون به عنوان بازوی مشاوره، برگزاری جلسات هم اندیشی و دوره های بازآموزی و ایجاد وحدت رویه بازرسین تبادل نظر بعمل آمد.

پیشنهاد گردید ضمن برگزاری دوره برای بازرسین گاز، طبق تفاهم نامه فیمابین دوره های تخصصی ویژه مجریان و پیمانکاران گاز در قالب فاز جدید و تفاهم نامه جدید انجام پذیرد.

مقرر گردید آیتم های برگزاری دوره، تفاوت ها و نیز شرح درس به صورت جداولی در قالب بروشور تهیه گردد.

مقرر گردید دوره اول، تا سقف 40 نفر با در نظر گرفتن یارانه از طرف کانون ثبت نام بعمل آید.

حاضرین در جلسه:

مهندس جعفر احمدپور
مهندس حسین بهارفر
دکتر یاسر بهارفر