مورخ:[1394-03-16 13:43:01]
»
»صورتجلسه شماره 9 مورخ 94/3/11

 پیرامون امور مالیاتی بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

 پیشنهاد گردید جلسه هم اندیشی مهندسین نقشه بردار عصر روز سه شنبه، 94/3/19، ساعت 17 الی 19 در محل کانون برگزار گردد.

 حاضرین در جلسه: 

دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری
مهندس عباس نوبهار