مورخ:[1393-12-11 06:08:01]
»
»صورتجلسه شماره 6 مورخ 93/11/27

پیرامون بودجه پیشنهادی سال 94 تبادل نظر بعمل آمد، مقرر گردید پیشنهادات جهت اعلام نظر به هیات مدیره ارائه گردد.

در خصوص مباحث فنی پارکینگ ها در تفکیک آپارتمان بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

در خصوص نشست فصلی نقشه برداران مورخ بیست و نهم بهمن ماه سال جاری که توسط کمیته تخصصی نقشه برداری دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساری برگزار گردید تبادل نظر بعمل آمد.

حاضرین در جلسه:

دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری
مهندس شهرام فرخ زاد
مهندس عباس نوبهار