مورخ:[1393-11-28 11:13:01]
»
»صورتجلسه شماره 5 مورخ 93/11/26

پیشنهاد گردید موارد نقص تاسیسات باشگاه کانون، جهت تسریع طرح و جلوگیری از خسارت احتمالی، جلسه مشترکی بین اعضای کارگروه، نمایندگان کمیته فنی باشگاه و نمایندگان مشاور پروژه برگزار گردد.

بررسی برنامه ها و بودجه مورد نیاز برای سال 94 در دستور کار جلسه آتی قرار گیرد.

حاضرین در جلسه:

مهندس سیامک به آیین
مهندس ذکراله شعبانی
دکتر وحید شکری
مهندس محمد هادی شمالی
مهندس هوشنگ ودادی گرگری