مورخ:[1393-11-14 12:41:01]
»
»صورتجلسه شماره 5 مورخ 93/11/13

پیشنهاد برگزاری کلاس آموزشی Civil 3D همراه با ریز برنامه های اجرایی برای مهندسین نقشه بردار مطرح گردید.

پیشنهاد گردید جلسات هم اندیشی مهندسین نقشه بردار ساری در هر فصل یکبار برگزار شود و اولین جلسه آن در زمستان سال جاری برگزار شود.

پیشنهاد گردید فراخوان ارائه مقالات تخصصی نقشه برداران جهت درج در فصلنامه کانون از طریق پیامک برای نقشه برداران ارسال گردد.

حاضرین در جلسه:

دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری
مهندس شهرام فرخ زاد
مهندس عباس نوبهار