مورخ:[1393-11-11 09:28:01]
»
»صورتجلسه شماره 11 مورخ 93/11/6

پیشنهاد گردید از هیات مدیره محترم کانون جهت تبادل نظر و ارائه گزارش نقطه نظرات همکاران در جلسه آتی دعوت بعمل آید.

حاضرین در جلسه:

مهندس روحا دباغیان
مهندس امید رمضانی
مهندس امید علی رنجبر
مهندس محمد رضا سالارگرنا
مهندس احمد رضا شیرازی
مهندس سید علی گلستانه
مهندس حسین رضا گوران
مهندس رضا متولی