مورخ:[1393-10-25 04:24:01]
»
»صورتجلسه شماره 10 مورخ 93/10/22

پیشنهاد گردید از اعضای کانون در خصوص موضوعات قابل بررسی در کمیسیون، از طریق ارسال پیامک نظرخواهی گردد.

پیشنهاد گردید در خصوص عضو گیری جدید اعضاء کمیسیون هماهنگی لازم بعمل آید.

حاضرین در جلسه:

مهندس امید علی رنجبر
مهندس محمد رضا سالارگرنا
مهندس احمد رضا شیرازی
مهندس مرتضی عسکری ورکی
مهندس علی گلستانه
مهندس حسین رضا گوران
مهندس رضا متولی