مورخ:[1393-09-13 09:52:01]
»
»صورتجلسه شماره 3 مورخ 93/9/9

اعضاء کارگروه های گاز، آب و فاضلاب، حرارت مرکزی، تهویه مطبوع و تبرید در جلسه حضور یافتند.

پیرامون اهداف و تشکیل کارگروه ها و محورهای کاری تبادل نظر بعمل آمد.

مقرر گردید پیرامون توانمند سازی نیروها در تمام گروه های سنی و پایه های مختلف مهندسی، نحوه بهبود یافتن وضعیت موجود در زمینه مهندسی مکانیک، ایجاد تحول در زمینه های مختلف مرتبط در بازه زمانی کوتاه و کارآفرینی برای مهندسین بررسی های لازم بعمل آید.

پیشنهاد گردید همکاران در جلسه آتی دیدگاه ها، نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمایند.

پیشنهاد گردید اعضاء کارگروه ها از میان خود، یک نفر را بعنوان مسئول کارگروه معرفی نمایند و زمان پیشنهادی جلسات خود را به روابط عمومی کانون اعلام نمایند  تا جهت تشکیل جلسات، هماهنگی های لازم بعمل آید.

حاضرین در جلسه:

مهندس حسینعلی احمدی
مهندس حسین بهارفر
دکتر یاسر بهارفر
مهندس سعید جمال لیوانی
مهندس سید مهدی حسینی
مهندس مجتبی ربیع پور
مهندس حبیب اله رنجبر
مهندس ذکراله شعبانی
دکتر وحید شکری
مهندس آرش نصیری
مهندس اسفندیار نصیری
مهندس هوشنگ ودادی گرگری