مورخ:[1393-09-12 10:07:01]
»
»صورتجلسه شماره 3 مورخ 93/9/10

عناوین کارگاه های آموزشی مد نظر گروه به ترتیب اولویت همراه با اسامی اساتید و اعلام زمان پیشنهادی مطرح گردید.

در خصوص شعار مهندسی دو شعار مرتبط پیشنهاد گردید.

حاضرین در جلسه:

دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری
مهندس شهرام فرخ زاد
مهندس عباس نوبهار