مورخ:[1393-08-27 07:00:01]
»
»صورتجلسه شماره 2 مورخ 93/8/26

پیرامون مباحث امور مالیاتی نقشه برداران بحث و تبادل نظر گردید و پیشنهاد گردید گزارش کاملی از مجموعه مباحث تهیه گردد و برای اجرایی نمودن به مسئولین ارجاع گردد.

در خصوص اهداف و برنامه های آتی گروه بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

عناوین دوره های آموزشی بر مبنای الویت برای نقشه برداران پیشنهاد گردید و مقرر گردید در خصوص تعیین اساتید و مدت دوره آموزشی در جلسه آتی تبادل نظر گردد و پس از بررسی به کمیته آموزش ارائه گردد.

عناوین دوره ها به شرح زیر مشخص گردید:

تفکیک اراضی، تفکیک آپارتمان، کنترل نقشه برداری ساختمان

حاضرین در جلسه:

دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری
مهندس عباس نوبهار