مورخ:[1393-08-17 12:29:01]
»
»صورتجلسه شماره 1 مورخ 93/8/14

مقرر گردید در ارتباط با امور مالیاتی مهندسین نقشه برداری و نحوه اظهارنامه در جلسات آتی با حضور نماینده هیات مدیره کانون تبادل نظر گردد.

مقرر گردید در جلسه آتی از کمیته نقشه برداری دفتر نمایندگی ساری جهت پیشبرد اهداف و هماهنگی هر چه بیشتر دعوت بعمل آید.

مقرر گردید جهت آموزش نصب و راه اندازی نرم افزار  Upmaysam، Upbuild  و کاربرد آن در جلسات آتی بحث و تبادل نظر بعمل آید.

حاضرین در جلسه:

دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری
مهندس شهرام فرخ زاد
مهندس عباس نوبهار