مورخ:[1393-08-17 11:03:01]
»
»صورتجلسه شماره 1 مورخ 93/8/15

در خصوص زمان برگزاری جلسات و اهداف مد نظر بحث و تبادل نظر بعمل آورد.

حاضرین در جلسه:

مهندس حسینعلی احمدی
مهندس حسین بهارفر
مهندس سعید جمال لیوانی