مورخ:[1393-06-12 10:50:01]
»
»صورتجلسه شماره 8 مورخ 93/6/11

پیرامون مسائل زیر بحث و تبادل نظر بعمل آمد:

بررسی و پیگیری مالیات های مرتبط به مهندسین دارای پروانه اشتغال

بررسی معایب و مزایای نظارت بر رندم و غیر رندم بر ساختمان های در حال ساخت

بررسی و پیگیری قیمت پایین خدمات مهندسی با توجه به اختلاف نسبت به مابقی استان ها

بررسی آزمایش بتن و قرارداد مرتبط و نحوه نظارت بر کیفیت بتن آماده

حاضرین در جلسه:

 

مهندس احمد احمدی نیا
مهندس محمد جواد امینی
مهندس احمد رضا شیرازی
مهندس سید علی گلستانه
مهندس حسین رضا گوران