مورخ:[1393-05-30 08:22:01]
»
»صورتجلسه شماره 7 مورخ 93/5/28

دستورالعمل های مالیاتی مربوط به مهندسین ناظر، طراح و مجری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مقرر گردید فایل مباحث مالیاتی پس از بررسی های لازم، به هیات مدیره ارائه شود.

پیشنهاد گردید موضوعات پروژه ای مرتبط به خدمات مهندسین مجری در پروژه های واقع در ساری مورد بررسی قرار گیرد.

حاضرین در جلسه:

 

مهندس احمد احمدی نیا
مهندس محمد جعفری پالندی
مهندس امید رمضانی
مهندس محمد رضا سالارگرنا
مهندس احمد رضا شیرازی
مهندس سید علی گلستانه
مهندس علی مظلومی گالشکلائی