مورخ:[1393-05-15 04:41:01]
»
»صورتجلسه شماره 6 مورخ 93/5/14

در خصوص مشکلات صنفی بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

پیشنهاد گردید مباحث مرتبط به قراردادهای مجریان و انتخاب ناظر به صورت رندم، در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.

حاضرین در جلسه:

 

مهندس احمد احمدی نیا
مهندس محمد جواد امینی
مهندس مهدی تیزکار
مهندس امید رمضانی
مهندس احمد رضا شیرازی
مهندس سید علی گلستانه
مهندس حسین رضا گوران
مهندس علی مظلومی گالشکلائی