مورخ:[1393-04-18 05:45:01]
»
»صورتجلسه شماره 5 مورخ 93/4/17

راهنمای مالیاتی مهندسین در قالب فایل های متعدد در خصوص مالیات تکلیفی، ارزش افزوده و ماده 169 نمایش داده شده و بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

پیشنهاد گردید جهت بررسی بیشتر، فایل های مربوطه توسط آقای مهندس سالارگرنا برای اعضاء ارسال گردد.

پیشنهاد گردید در جلسه آتی پس از تبادل نظر، برای دسترسی به یک راهنمای جامع مالیاتی تصمیمات لازم اخذ شود.

حاضرین در جلسه:

 

مهندس احمد احمدی نیا
مهندس محمد جواد امینی
مهندس اسماعیل خلیلی
مهندس روحا دباغیان
مهندس امید رمضانی
مهندس امید علی رنجبر
مهندس محمد رضا سالارگرنا
مهندس احمد رضا شیرازی
مهندس مرتضی عسکری ورکی
مهندس علی گلستانه
مهندس علی مظلومی گالشکلائی