مورخ:[1393-04-11 09:17:01]
»
»صورتجلسه شماره 4 مورخ 93/4/11

پیشنهاد گردید مبحث مربوط به قوانین مالیاتی، اعم از تکلیفی، ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی در دستور کار قرار گیرد.

پیشنهاد گردید تمامی قوانین و دستورالعمل های مالیاتی مربوط به صنف مهندسین، توسط اعضاء کمیسیون جمع آوری شود و در جلسه آتی برای دسترسی به یک راهنمای جامع مورد بحث و برسی قرار گیرد.

پیشنهاد در خصوص برگزاری دوره های آموزشی توسط مدرسان امور مالیاتی، پس از گفتگو با کمیته آموزش کانون، به صورت مکتوب و مدون به هیات مدیره ارائه شود.

حاضرین در جلسه: 

 

مهندس احمد احمدی نیا
مهندس محمد جواد امینی
مهندس اسماعیل خلیلی
مهندس روحا دباغیان
مهندس محمد رضا ذبیحی خوارخونی
مهندس امید رمضانی
مهندس محمد رضا سالارگرنا
مهندس احمد رضا شیرازی
مهندس علی گلستانه
مهندس حسین رضا گوران
مهندس علی مظلومی گالشکلائی