مورخ:[1393-01-28 05:07:01]
»
»صورتجلسه شماره 3 مورخ 93/1/23

در خصوص موضوعات زیر تبادل نظر بعمل آمد و پیشنهاد شد در برنامه های آتی مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی نحوه ارائه خدمات ورزشی و رفاهی

 بررسی مجری و تاسیسات

ارتقا آموزش تخصصی

ظرفیت ارجاع خدمات مهندسین شرکت مشاور و ...