مجموعه اخبار مرتبط با » صورتجلسات کارگروه حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، تبرید