مجموعه اخبار مرتبط با » اطلاعيه ها

دعوت به همکاری

کانون مهندسین ساری بدینوسیله از اعضای علاقمند دعوت بعمل می آورد تا با ارسال مقالات تخصصی، اجرایی و انتقادی خویش کانون را در حفظ و ارتقای کیفیت محتوایی نشریه یاری رسانند.

شایان ذکر است با توجه به اهداف نشریه کانون مهندسین ساری، مقالات با موضوعات ذیل در اولویت چاپ قرار خواهند گرفت.

1393-11-11 05:21:01
[| 1 |]