اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2507 مورخ:[1394-04-18 07:03:01]

»
»صورتجلسه شماره 8 مورخ 94/2/27
چاپ این صفحه

پیشنهاد گردید جهت برگزاری همایش مهندسی حریق و آتش نشانی، در خصوص معرفی اساتید مطرح کشوری و استانی پیگیری های اولیه انجام پذیرد.

پیشنهاد گردید از مسئولین آتش نشانی و خدمات ایمنی دعوت بعمل آید.

در خصوص الزامات مرتبط با آتش نشانی، معرفی سیستم های تر و خشک، مسائل و نکات فنی و اجرایی از لحاظ محتوایی بررسی بعمل آید.

مقرر گردید شعار تخصصی مکانیک در دستور کار جلسه آتی قرار گیرد.

حاضرین در جلسه:

مهندس سیامک به آیین
مهندس ذکراله شعبانی
دکتر وحید شکری
مهندس محمد هادی شمالی
مهندس هوشنگ ودادی گرگری