اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2336 مورخ:[1394-02-09 06:20:01]

»
»صورتجلسه شماره 7 مورخ 94/1/23
چاپ این صفحه

پیرامون تغییرات نقشه ها در مرحله اجرا، پیشنهاد گردید قبل از نظارت، نقشه های جدید تهیه و به تایید دفتر نمایندگی برسد تا ناظر جهت کنترل نقشه ای در اختیار داشته باشد.

پیشنهاد گردید حق الزحمه تهویه مطبوع به طور جدی پیگیری شود و مسائلی مانند برودت استخر و غیره دارای تعرفه گردد.

حاضرین در جلسه:

مهندس سیامک به آیین
مهندس ذکراله شعبانی
دکتر وحید شکری
مهندس محمد هادی شمالی
مهندس هوشنگ ودادی گرگری