اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2272 مورخ:[1394-01-15 07:27:01]

»
»صورتجلسه شماره 6 مورخ 93/12/17
چاپ این صفحه

در خصوص برنامه و بودجه پیشنهادی سال 94 تبادل نظر بعمل امد، مقرر گردید پیشنهادات مرتبط به هیات مدیره ارائه گردد.َ

پیرامون مسائل و معضلات پیش روی مهندسین ناظر تبادل نظر بعمل آمد.

حاضرین در جلسه:

مهندس سیامک به آیین
مهندس ذکراله شعبانی
دکتر وحید شکری
مهندس محمد هادی شمالی
مهندس هوشنگ ودادی گرگری