اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2870 مورخ:[1394-12-01 04:34:01]

»
»صورتجلسه شماره 47 مورخ 94/11/3
چاپ این صفحه

در خصوص نحوه برگزاری مجع عمومی نوبت دوم و مکان برگزاری تبادل نظر بعمل آمد.

مقرر گردید پیشنهادات جهت اعلام نظر به هیات مدیره ارائه گردد.

 حاضرین در جلسه: 

مهندس آرمان بابائی
 مهندس مجید براری
مهندس مهدی شمیرانی
مهندس محسن عرب
مهندس زهرا علیزاده
مهندس نرگس غفاری
مهندس آرش نصیری