اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2182 مورخ:[1393-11-21 08:51:01]

»
»صورتجلسه شماره 4 مورخ 93/11/19
چاپ این صفحه

پیرو بازدید از پروژه باشگاه کانون، مسائل و موارد مد نظر مطرح گردید و تبادل نظر بعمل آمد.

پیشنهادات کارگروه جهت ارائه به هیات مدیره مطرح گردید.

حاضرین در جلسه:

 

مهندس ذکراله شعبانی
مهندس محمد هادی شمالی
مهندس هوشنگ ودادی گرگری