اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2764 مورخ:[1394-10-01 10:35:01]

»
»صورتجلسه شماره 19 مورخ 94/9/16
چاپ این صفحه

د ر خصوص بودجه کمیسیون تبادل نظر بعمل آمد.

مقرر گردید نماینده کمیسیون در خصوص بودجه پیشنهادی به هیات مدیره پیگیری های لازم را بعمل آورند.

حاضرین در جلسه: 

مهندس عقیل تشکری
مهندس امید علی رنجبر
مهندس علی اصغر وطنی شهمیرزادی
مهندس مهدی شمیرانی
مهندس فاطمه یوسفی