اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2724 مورخ:[1394-09-03 10:47:01]

»
»صورتجلسه شماره 18 مورخ 94/9/2
چاپ این صفحه

پیرامون دفاع از حقوقی صنفی حرفه ای اعضاء در چارچوب هدف های کمیسیون نبادل نظر بعمل آمد.

پیشنهاد گردید نیازها بر مبنای اولویت اهداف شناسایی شوند و در خصوص مشکلات و ایجاد بانک اطلاعات تخصصی بررسی های لازم بعمل آید.

پیشنهاد گردید به منظور آگاهی از قوانین، دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط، از طرف کانون اطلاع رسانی بعمل آید.

جهت هماهنگی بین گروه های مختلف تخصصی به منظور دستیابی دیدگاه مشترک فرهنگی - حرفه ای در جهت بالا بردن کیفیت حاصل کار و فعالیت اعضاء پیگیری های لازم بعمل آید.

بودجه پیشنهادی برای سال 95 مورد بررسی قرار گرفت و به هیات مدیره جهت اعلام نظر ارائه گردید.

حاضرین در جلسه: 

مهندس احمد احمدی نیا
مهندس امید علی رنجبر
مهندس احمد رضا شیرزادی
مهندس مهدی شمیرانی
مهندس پویا عمرانی
مهندس سید روح اله قدیری امرئی
مهندس کامیار کهنسال
مهندس حسین رضا گوران
مهندس رضا متولی
مهندس علی مظلومی
مهندس فاطمه یوسفی