اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2688 مورخ:[1394-08-19 13:32:01]

»
»صورتجلسه شماره 17 مورخ 94/8/18
چاپ این صفحه

پیرامون روند فعالیت کمیسیون تبادل نظر بعمل آمد، موانع و معضلات مطرح شده مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

پیشنهاد گردید شرح برنامه ها و بودجه پیشنهادی سال 95 کمیسیون، حداکثر تا 94/8/25 به هیات مدیره ارائه گردد.

حاضرین در جلسه:

مهندس عقیل تشکری
مهندس مریم جابانی
مهندس امید علی رنجبر
مهندس کامیار کهنسال
مهندس رضا متولی
مهندس علی اصغر وطنی شهمیرزادی
مهندس فاطمه یوسفی