اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2673 مورخ:[1394-08-12 09:46:01]

»
»صورتجلسه شماره 16 مورخ 94/8/4
چاپ این صفحه

در خصوص روند فعالیت کمیسیون تبادل نظر بعمل آمد.

در خصوص حضور کاندیداهای ساروی در انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره سازمان و نتایج آرا تبادل نظر بعمل آمد.

مقرر گردید نحوه حضور اعضاء در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.

حاضرین در جلسه: 

مهندس احمد احمدی نیا
مهندس مریم جابانی
مهندس مهدی شمیرانی
مهندس احمد رضا شیرزادی
مهندس پویا عمرانی
مهندس سید روح اله قدیری امرئی
مهندس کامیار کهنسال
مهندس حسین رضا گوران
مهندس رضا متولی
مهندس فاطمه یوسفی