اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2516 مورخ:[1394-04-23 09:57:01]

»
»صورتجلسه شماره 10 مورخ 94/4/22
چاپ این صفحه

پیشنهاد گردید دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی در محل کانون برگزار گردد.

مشخصات دوره های آموزشی و زمان پیشنهادی برگزاری دوره اعلام گردید.

حاضرین در جلسه: 

دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری
مهندس عباس نوبهار