اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2843 مورخ:[1394-11-13 12:43:01]

»
»مصوبه شماره 514 مورخ 94/10/30
چاپ این صفحه

با عضویت مهندسین مسیح قربانی، علی اکبر کوچکی پهنه کلائی، فاطمه تفرشیان، الناز پذیرش و علیرضا شمشیری در کانون مهندسین ساری موافقت گردید.

مقرر گردید جهت اجرای برگزاری مسابقات تیراندازی کانون های استان به میزبانی کانون مهندسین ساری مبلغ معینی به صورت  تنخواه در اختیار حسابدار کانون قرار داده شود.

بودجه پیشنهادی سال 95 کانون شامل صورت مصارف و صورت منابع به مبلغ 15.240.000.000 ریال (پانزده میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال) که توسط کمیسیون بودجه تدوین و به هیات مدیره ارائه شده بود پس از بحث تبادل نظر مورد موافقت جهت ارائه به مجمع قرار گرفت.

هزینه بابت یارانه ورزشی اعضای کانون به آکادمی یوگای مازندران به نمایندگی آقای مهندس روهام ابوطالبی پرداخت گردد.

مهندس محیا منتظری جهت دریافت وام به بانک ملی معرفی شود.

در پاسخ به نامه شرکت سپید گستر الوند که در تاریخ 94/10/30 به کانون فاکس گردید با عنایت به طرح موضوع در هیات مدیره و اقدامات صورت گرفته در خصوص تامین دلیل جمع آوری تور باشگاه براساس اظهاریه ها و مکاتبات انجام گرفته با این شرکت و عدم اجرای تعهدات فی مابین و عدم توجه به خواسته های کمیته فنی و نامه نگاری های صورت گرفته مقرر گردید نسبت به ارائه پاسخ مناسب جهت عدم اعزام کارشناسان یا جمع آوری تور فعلی از طریق امور محترم  اداری اقدام گردد.

حاضرین در جلسه:   

اعضای اصلی اعضای علی البدل
دکتر یاسر بهارفر مهندس محسن بدخشان
دکتر حسین معتقدی  
مهندس مهدی علیپور واوسری  
مهندس امیر ناصر محسنی ساروی
 
مهندس فاطمه کلبادی نژاد