اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2841 مورخ:[1394-11-13 12:39:01]

»
»مصوبه شماره 512 مورخ 94/10/15
چاپ این صفحه

یارانه ورزش  اعضا مربوط به ماه آذر به مجموعه ورزشی معراج ، باشگاه صفری و آکادمی ورزش مازندران پرداخت گردد.

تعداد اعضای تعلیقی غائبین مجمع عمومی کانون 1375 نفر( هزار و سیصد و هفتاد و پنج نفر) و تعداد اعضای غائب و بدهکار بعد از مجمع 31/3/94 (891 نفر) و تعداد اعضای تعلیقی بدهکاران حق عضویت طبق اساسنامه کانون 1215 تفر ( هزار و دویست و پانزده نفر) مورد تایید می باشد و

جهت اطلاع رسانی به اعضا اقدام و در مجمع ارائه گردد.

مبلغ ثبت نام در دوره آمادگی آزمون خانم سهیلا صیادیان با توجه به درخواست و اعلام مشکل جهت حضور در کلاسها به نامبرده عودت گردد.

حق التدریس اساتید سمینار اعلام و اطفای حریق آقای مهندس موسی زاده و مهندس بابک نور خلعتبری پرداخت گردد.

با عضویت مهندسین عسگری رامشگر، ابوالفضل ذلیکانی و مجتبی شمشیربند در کانون مهندسین ساری موافقت گردید.

مهندسین مهدی فضیلت و حسین مولانژاد جهت دریافت وام به بانک ملی معرفی شوند.

مقرر گردید مجمع عمومی عادی نوبت اول شش ماهه دوم کانون در تاریخ 94/11/4 ساعت 9 صبح در محل کانون مهندسین ساری و در صورت عدم نصاب مجمع عمومی نوبت دوم در تاریخ 94/11/20 ساعت 17-14 عصر برگزار گردد.

مقرر گردید جهت تقدیر و تشکر از زحمات اعضاء کمیسیون ها و گروه های تخصصی کانون، استفاده از هتل آپارتمان تسنیم با 50% تخفیف در نظر گرفته شود.

حاضرین در جلسه:   

اعضای اصلی اعضای علی البدل
دکتر یاسر بهارفر مهندس محسن بدخشان
دکتر حسین معتقدی  
مهندس مهدی علیپور واوسری  
مهندس امیر ناصر محسنی ساروی
 
مهندس فاطمه کلبادی نژاد