اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2745 مورخ:[1394-09-22 12:05:01]

»
»مصوبه شماره 507 مورخ 94/9/16
چاپ این صفحه

با عضویت مهندس فریبا سلمانی سیدمحله در کانون ساری موافقت گردید.

مقرر گردید سمینار مهندسی ترافیک و شهرسازی با حضور دکتر سلطانی (سخنران همایش) در تاریخ 94/9/29 در محل کانون مهندسین ساری با هزینه دریافتی از اعضا 50.000 تومان و سایرین 70.000 تومان اجرا گردد.

مقرر گردید سمینار افزودنی بتن در تاریخ 94/9/28 برای مهندسین عمران در محل کانون با هزینه دریافتی از اعضا به مبالغ 50.000 تومان و 70.000 تومان اجرا گردد.

مقرر گردید جهت تشویق اعضا برای حضور در سمینار ایده های نو که توسط کانون مهندسین محمود آباد برگزار می گردد و با توجه به پیش بینی یارانه آموزشی در برنامه 94 کانون برای مهندسین شرکت کننده در سمینار هر نفر به مبلغ 400.00 ریال یارانه پرداخت گردد. 

هزینه های مربوط به خرید فایل اطلاعات مهندسی، چاپ پاکت نامه کانون، طراحی و چاپ نشریه شماره 47 پرداخت گردد.

با عنایت به بند یک نامه مورخ 94/8/17 بازرسین محترم به شماره ثبت 102956 کانون در خصوص رفع ایرادات قراردادی پروژه باشگاه پس از تشکیل جلسه مشترکی در این باره با حضور آقایان مهندسین سید محمد محمدی تاکامی به عنوان فرد مطلع از هیات مدیره دوره گذشته، مهردادی به عنوان عضو مطلع کمیته بازرگانی برآورد و انتخاب پیمانکار علی اکبر صالحی به عنوان نماینده کمیته هفت نفره مجمع بازرسین کانون آقایان دکتر محمدرضا سالارگرنا و مهندس سید محمدرضا تقوی و کمیته فنی باشگه و نیز سرکار خانم مهندس حسینی الاصل مشاور کانون در امور بررسی صورت وضعیت های این پروژه در تاریخ 94/9/15 پس از بحث و بررسی کامل در مورد ابهامات موجود، ضمن استماع نظرات کلیه حاضرین و خصوصا بازرسین محترم مقرر گردید با تشکیل کمیته سه نفره متشکل از سرکار خانم حسینی الاصل، آقای مهردادی و آقای علی اکبر صالحی ظرف مدت ده روز نسبت به بررسی صورت وضعیت ها و آنالیز قیمت های جدید و دستور کارهای صادره اقدام و نتیجه را جهت اقدام بعدی به هیات مدیره ( کارفرما) اعلام گردد.

حاضرین در جلسه:   

اعضای اصلی
دکتر یاسر بهارفر
مهندس مهدی علیپور واوسری
مهندس فاطمه کلبادی نژاد