اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2825 مورخ:[1394-11-06 06:01:01]

»
»مصوبه شماره 21 مورخ 94/9/10
چاپ این صفحه

پیرامون بازدید از کارخانجات کابل سازی و پارس شهاب استان گیلان مذاکره گردید.

مقرر گردید هماهنگی لازم در خصوص انجام بازدید از طرف کانون انجام پذیرد.

با توجه به اینکه اکثر سازندگان فقط نقشه شهرداری برای تاسیسات برق جهت نظارت را در دسترس مهندسین قرار می دهند که قابلیت اجرا ندارد، پیشنهاد می گردد نقشه های اجرایی برق مرتبط به ساختمان از طریق دفتر نمایندگی الزامی گردد تا نظارت توسط ناظرین به بهترین نحو انجام پذیرد.

حاضرین در جلسه:

مهندس ابراهیم پرتوی
مهندس سید رضا تاج الدین
مهندس حسن شیرزاد