اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2485 مورخ:[1394-04-06 10:18:01]

»
»مصوبه شماره 14 مورخ 94/4/2
چاپ این صفحه

پیشنهاد گردید دوره آموزشی مرتبط به برق اضطراری و استفاده از ups توسط کانون برگزار گردد.

پیشنهاد گردید هماهنگی های لازم جهت بازدید حرفه ای از تجهیزات الکتریکی شرکت صنعتی معرفی شده انجام پذیرد.

حاضرین در جلسه:

مهندس ابراهیم پرتوی
مهندس سید رضا تاج الدین