اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 1941 مورخ:[1393-08-26 11:22:01]

»
»صورتجلسه شماره 2 مورخ 93/8/18
چاپ این صفحه

پیرامون اهداف اولیه گروه بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

پیرامون مسائل ارتقاء مهندسین از نظر کیفی، بازآموزی و آموزش های تخصصی بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

پیشنهاد گردید ضمانت اجرایی تصمیمات گروه، از سوی هیات مدیره مورد بررسی قرار گیرد.

حاضرین در جلسه:

مهندس جعفر احمدپور
مهندس حسینعلی احمدی
مهندس حسین بهارفر
مهندس سعید جمال لیوانی
مهندس حبیب اله رنجبر
دکتر وحید شکری
مهندس ابوالفضل مهرابی