اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 1911 مورخ:[1393-08-17 11:03:01]

»
»صورتجلسه شماره 1 مورخ 93/8/15
چاپ این صفحه

در خصوص زمان برگزاری جلسات و اهداف مد نظر بحث و تبادل نظر بعمل آورد.

حاضرین در جلسه:

مهندس حسینعلی احمدی
مهندس حسین بهارفر
مهندس سعید جمال لیوانی