اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 977 مورخ:[1391-07-26 15:28:01]

»
»اجرای درست تأسیسات الکتریکی = امنیت و آسایش

حضور مهندسین طراح و ناظر برق در پروژه های ساختمانی منافع کارفرما و بهره برداران را در پی خواهد داشت:

1- با تأمین ایمنی در برابر حوادث ناشی از برق گرفتگی
2- با تأمین ایمنی در برابر آتش سوزی ناشی از نشت جریان برق
3- با تأمین ایمنی در برابر نوسانات برق جهت تجهیزات الکتریکی
4- با کاهش اتلاف انرژی و هزینه برق مصرفی