اطلاعیه شماره یک هیات اجرائی انتخابات کانون مهندسین ساری"/> اطلاعیه شماره یک هیات اجرائی انتخابات کانون مهندسین ساری"/>

اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2847 مورخ:[1394-11-18 05:18:01]

»
»اطلاعیه شماره یک هیات اجرائی انتخابات کانون مهندسین ساری

بدینوسیله به پیوست برنامه زمانبندی شانزدهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون مهندسین ساری، به اطلاع کلیه مهندسین عضو کانون می رسد. امید است با رعایت مفاد برنامه زمانبندی پیوست، هیات اجرایی را در برگزاری مطلوب انتخابات یاری فرمایید.

چاپ این صفحه

برنامه زمانبندی شانزدهمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون: دانلود