اطلاعیه شماره دو هیات اجرائی انتخابات کانون مهندسین ساری"/> اطلاعیه شماره دو هیات اجرائی انتخابات کانون مهندسین ساری"/>

اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2848 مورخ:[1394-11-18 05:25:01]

»
»اطلاعیه شماره دو هیات اجرائی انتخابات کانون مهندسین ساری

با توجه به شروع تبلیغات انتخاباتی از تاریخ 94/12/8 در برنامه زمانبندی لذا، بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم کانون مهندسین ساری می رساند، اقدام به تبلیغ عمومی قبل از تاریخ مذکور به هر طریق ممکن از جمله در فضاهای مجازی اجتماعی و مجمع عمومی آتی و ارسال پیامک و ... مجاز نمی باشد.