فراخوان مقاله"/> فراخوان مقاله"/>

اخبار سامانه اطلاع رسانی کانون مهندسین ساری - کد خبر : 2130 مورخ:[1393-11-11 05:21:01]

»دعوت به همکاری
»فراخوان مقاله

کانون مهندسین ساری بدینوسیله از اعضای علاقمند دعوت بعمل می آورد تا با ارسال مقالات تخصصی، اجرایی و انتقادی خویش کانون را در حفظ و ارتقای کیفیت محتوایی نشریه یاری رسانند.

شایان ذکر است با توجه به اهداف نشریه کانون مهندسین ساری، مقالات با موضوعات ذیل در اولویت چاپ قرار خواهند گرفت.