ارتباط با ما - کد صفحه : 51

مدیر اجرایی:

تلفن: 33328023 - 011

فاکس: 33328022 - 011

 

آموزش:

رایانامه: class@kanoonsari.com

تلفکس: 33328022 - 011

 

اداری:

رایانامه: edari@kanoonsari.com

تلفن: 33326880 - 011

فاکس: 33326881 - 011

 

حسابداری:

رایانامه: acc@kanoonsari.com

تلفن: 33315035 - 011

 

روابط عمومی:

رایانامه مدیریت سایت: admin@kanoonsari.com

رایانامه نشریه: mag@kanoonsari.com

تلفن: 33326878 - 011

 

شماره حساب:

0104465659004 سیبا بانک ملی به نام کانون مهندسین ساری

IR020170000000104465659004 شبا بانک ملی به نام کانون مهندسین ساری

 

شماره پیامک:

200097274

 

آدرس:

ساری - خیابان فرهنگ - کوچه فرهنگ 24 (ادیب) - کانون مهندسین ساری - کد پستی: 45983 - 48186