معرفی - کد صفحه : 91

اعضاء کمیسیون فرهنگ و هنر:

 

علی اکبر صالحی هیکوئی

رییس

مینا حسن زاده

نایب رییس

لیلی علائی

دبیر

  

مهرنوش السادات حسینی
علی خادمی
بهاره ربیعی محمد شفیعی

حسینعلی صفری گرجی
علی عاشقان

فاطمه قنبری

مجید مختاری

سید عبداله موسوی

مسعود نظری
شقایق وجدانی علی وفائی نژاد
محمد باقر هادی زاده امیر مهدی همتی