معرفی - کد صفحه : 78

 اعضاء کمیسیون ورزش: 

 

 احمد علی فرمانبر

رییس

بهروز رستمی

نایب رییس

محسن جواهریان

دبیر

 

محمد جواد امینی
سمیه ابراهیمی
داود بانکه ساز  آریا حیدری

فروغ زرینی
هومن عباسی
محمد حسن کاشی پور مهدی گوران اوریمی
علیرضا مطلوبی
مسعود مؤمنی بادله
 وحید مهدوی