معرفی - کد صفحه : 72

اعضاء هیأت تحریریه:

 

یاسر بهارفر

مدیر مسئول

نیما احتشامی

سر دبیر

   

مسعود احمدی گرجی ندا امینی
فاطمه تمجید
 فاطمه جدی ساروی
محبوبه جعفریان
حبیب اله حیدرزاده
محمد تقی خسروی مطهره ذکریایی
سید رضا سلیم بهرامی سمیه شعبانی
علی صالحی عمران دانیال فضلی ابوخیلی
امیر فولادی کسری فولادی
سارا متولی حسین یوسفی لالیمی