معرفی - کد صفحه : 216

 

مهندس حسین بهارفر

سرگروه

دکتر یاسر بهارفر

نماینده هیات مدیره

مهندس جعفر احمدپور

نماینده کارگروه گاز

مهندس سید مهدی حسینی

نماینده کارگروه آب و فاضلاب

مهندس هوشنگ ودادی گرگری

نماینده کارگروه حرارت مرکزی، تهویه مطبوع و تبرید