معرفی - کد صفحه : 176

اعضاء کمیسیون محیط زیست:  

 

مجید بابویه دارابی

رییس

فهیمه اکبری رسکتی

نایب رییس

مائده غلامی سید محله

دبیر

  

 

محمد اعزی نیا
مهرداد اکبریان ساروی
علی محمد پوراحمدی سمانه جوینی

  علی حامدی

  ابوالفضل حسن پور سرخدهی

محبوبه خلیل ارجمندی

  امید خلیلی
سید ضیاءالدین سیدی ساناز شکری

حسین فروتن علیزادگان
فاطمه قربانی دازمیری