معرفی - کد صفحه : 172

اعضاء کمیسیون تارنما و تبلیغات:

 

سید یاسر شفیعی امرئی

رییس

میلاد بهداد

نایب رییس

پیمانه باقری

دبیر

  

 رضا اسلامی
مریم جعفری جویباری
کیهان حسن زاده محمد خوشتراش
الهام رضائی ساروی مجتبی رمضانی سورکی
میلاد عرب   محمد فرمانبر
 رحمت قاسمی دینا مژده

رضا مهمان چی
محمد صادق نیل چیان
زهرا یزدان زاد