معرفی - کد صفحه : 163

 اعضاء کمیسیون ارتباط با صنعت:

 

کمیل ستوده

رییس

وحید سلیم اسدی

نایب رییس

روزبه فهروندی

دبیر

 

 هادی افرادی سید رضا تاج الدین
 سید جعفر چاهوشی
رضا حامدی
 سید رضا حسینی سیاه دشتی   سید حمزه جمالی
 مهدی ذلیکانی سید حسین رضوی
محمد رمضانپور
  محمد مهدی شجاع فر  
روزبه صادقیان راد   باب اله صبوری  
مهدی ضمیریان فریده غزانی

غفور غفوری

سمیه قبادی ترا
 آرش کیانی حامد محمدنژاد همت آبادی

مصطفی مدرسی
سید علی نجم السادات

محمدرضا نظری
سید داود یحیائی امرئی