معرفی - کد صفحه : 141

اعضاء کمیسیون رفاه:

 


مهدی رضائی فرح آبادی

رییس

یونس بهارفر

نایب رییس

محمد علی حیدری رستمی

دبیر

 

 

ناهید امینی سودکلائی تورج ایمانی
رضی باباگلی
علی بخشنده
شروین بخشی

محمد بحری
سید محمد حسینی ولشکلائی حسن خراسانی

سیما عباسی

سید محمد حسین علوی پهنه کلائی
حسین فرزی مسلم قربانی
عارف کشیری سید حسین محمودی
رضا مهدوی سقندیکلائی محمد حسین نخی مقدم